CAR TRAWLER

SELVRISIKO-OG DEPOSITUMFORSKIRING I FORBINDELSE MED BILLEJE


Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos

Allianz Global Assistance Europe.
Skaden skal anmeldes til:

Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S

PO Box 211

DK-0900 København C

Danmark


Tlf.: + 45 70 220 470 Fra kl. 09.00 til 17.00

Fax : + 45 77 31 15 00

E-mail : claims@falcktravelcare.dkD.CTW.DK.12/12

Kategori I: Selvrisiko- og depositumforsikring i forbindelse med billeje

Firmaet forsikrer følgende udgifter op til de nævnte summer, såfremt disse udgifter er nødvendige i forbindelse med:

Forsikringssummer

(p.p. pr. dækningsperiode)

Betaling af selvrisiko opkrævet af biludlejeren (begrænsninger specificeret nedenfor)
DKK 22 350
Selvrisiko for (fysisk skade på køretøjet, når det holder parkeret)
DKK 900
Maximum udbetaling for skade på køretøjets tag
DKK 4 400
Maximum udbetaling for skade på vindue, forrude eller glas i soltaget
DKK 7 000
Maximum udbetaling for skade på undervogn
DKK 3 700
Maximum udbetaling for skade på dæk
DKK 1 100 pr. nyt dæk (DKK 370 for reparation af fladt dæk)

Venligst også referer til "Specielle Undtagelser" på sige 5 (Kategori I, Artikel 4)


GENERELLE BESTEMMELSER

Ud over disse Generelle Bestemmelser reguleres denne forsikring af kategoribetingelsen.

Følgende generelle betingelser bedes læst omhyggeligt. De indeholder præcise oplysninger om rettigheder og forpligtelser

såvel som svar på de spørgsmål, der måtte opstå.


Artikel 1.    Definition af termer

Følgende termer har følgende betydning i disse policebetingelser:

"Selskab"

:  AGA International SA, Hollandsk afdeling, opererer under navnet Allianz Global Assistance Europe med kontor i Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Holland, registreret hos Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº 12000535 og i Commercial Register Amsterdam Nº 33094603

"Forsikrede"

:  den person, som er anført som fører på reservationsbekræftelsen

"Operatør"

:  Falck TravelCare -PO Box 211 - DK-0900 København C, Danmark: behandler alle skadesanmeldelser i kategori I i Selskabets navn.


Artikel 2.    Grundlag for forsikringen

Selskabet yder kun dækning for de kategorier, som forsikringen er tegnet for som angivet på dækningsoversigten og/eller reservationsbekræftelsen. Dækningen gælder indtil det maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten, under forudsætning af overholdelse af enhver angivet maksimumsperiode. En forsikringspolice dækker kun den person, i hvis navn den er tegnet. Forsikringssummerne i henhold til disse forsikringspolicer kan ikke kombineres med forsikringssummer i henhold til nogen anden police, og forsikringspolicerne kan ikke overdrages. Bestemmelser gældende for én forsikret person gælder ikke nødvendigvis for en anden forsikret person, medmindre dette udtrykkeligt er angivet.


Article 3.    Forsikringens gyldighed

3.1.
Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet inden startdato for Car Trawler reservationen.
3.2.
Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet for hele biludlejningsperioden, som er anført i biludlejningsaftalen.
3.3.
Selskabet forsikrer kun personer, der i policens løbetid er registreret i et dansk folkeregister som bosiddende eller opholdende sig på bopælen i Danmark, der også er angivet på forsikringscertifikatet.
3.4.
Forsikringen er ikke gyldig, hvis Selskabet allerede tidligere har oplyst forsikrede om, at det ikke ønsker at forsikre ham/hende. I sådanne tilfælde vil Selskabet godtgøre enhver form for præmie, der allerede er blevet betalt, på den forsikredes foranledning
3.5.
Kategorien reguleres i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i kategoribetingelserne.

Artikel 4.    Løbetid, dækningsperiode

For Kategori I:

Forsikringens løbetid er det antal dage, forsikringen er i kraft (maksimalt 31 dage). Løbetiden er angivet på reservationsbekræftelsen. Dækningen starter på den dato, der er anført i udlejningsaftalen, og slutter, når det lejede køretøj returneres. Hvis den samlede varighed af biludlejningsperioden er mere end 31 dage, eller hvis der ikke er fastsat nogen dato for afslutningen af denne, bortfalder dækningen alt andet lige 31 dage efter starten af biludlejningsperioden som anført i reservationsbekræftelsen.


Artikel 5.    Område hvor forsikringen er gyldig

Forsikringen er gyldig globalt (undtagen i Afghanistan, Hviderusland, Cuba, Congo, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Liberia, Nord Korea, Birma, Sudan og Zimbabwe). Note: Biludlejning i samme land som bopæl skal forekomme mere end 150 kilometer fra registreret bopæl (medmindre bopælsadresse og biludlejningssted er adskilt af et hav).


Artikel 6.    Betaling eller tilbagebetaling af præmie

Dagen før løbetiden begynder, skal forsikrede have betalt præmien til Selskabet eller en agent udpeget af Selskabet. Hvis præmien ikke er betalt, er forsikringen ikke gyldig; forsikredes pligt til at betale præmien gælder dog stadig. Så snart forsikringen er trådt i kraft, er forsikrede ikke berettiget til tilbagebetaling af præmien.


Artikel 7.    Generelle betingelser i tilfælde af skade

I tilfælde af skade skal forsikrede eller dennes successorer foretage sig følgende

7.1.

Udfylde skadesanmeldelsen sandfærdigt og i sin helhed, underskrive den og fremsende den sammen med reservationsbekræftelsen, den oprindelig faktura for den selvrisiko, som opkræves af biludlejeren (eller af et andet forsikringsselskab), politianmeldelsen og et kopi af det kørekort tilhørende føreren af det forsikrede køretøj og eventuelle andre dokumenter, som Selskabet kræver. Skadesanmeldelsesformularen kan fås fra Selskabet eller et af dettes agenter.

7.2.

Foretage sig alt, hvad der er muligt, for at begrænse skaden, følge alle råd fra Selskabet, samarbejde fuldt ud med Selskabet og ikke foretage sig noget, der kunne skade Selskabets interesser.

7.3.

Overdrage alle krav om godtgørelse (op til godtgørelsesbeløbet) til Selskabet. Dette er kun nødvendigt, hvis Selskabet ikke har erhvervet forsikredes rettigheder ved at betale godtgørelsen. Forsikrede skal indsende enhver form for dokumentation i forbindelse med ovennævnte krav til Selskabet.

7.4.

Den forsikrede skal til Selskabet indgive de originale fakturaer for de uforudsete udgifter, dokumenter og/eller officielle certifikater, som bekræfter, at skaden er sket, samt enhver anden form for dokumentation, som Selskabet ønsker tilvejebragt.

Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, foretager Selskabet ikke nogen form for godtgørelse/betaling.


Artikel 8     Sted hvortil skadesanmeldelsen skal foretages


For Category I:

Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S

PO Box 211

DK-0900 Copenhagen C

Denmark


Tlf.: + 45 70 220 470 fra 09.00 til 17.00

Fax: + 45 77 311 500

E-mail: claims@falcktravelcare.dk


Artikel 9.    Frist for anmeldelse af skader

I tilfælde af en skadesbegivenhed, der er dækket af forsikringen, skal den forsikrede eller dennes successor(er) foretage anmeldelse af denne begivenhed til Selskabet inden for følgende frist.

9.1.

Inden for 28 dage efter løbetidens afslutning (skriftlig anmeldelse).

9.2.

Hvis skaden ikke anmeldes rettidigt til Falck TravelCare, betaler Selskabet ikke nogen form for godtgørelse, medmindre forsikrede eller dennes successor(er) kan bevise, at det ikke inden for rimelighedens grænser var deres fejl, at der blev foretaget for sen anmeldelse. Retten til godtgørelse bortfalder under alle omstændigheder uigenkaldeligt, hvis Selskabet ikke har modtaget skadesanmeldelsen senest 180 dage efter forsikringsbegivenhedens indtræden.

9.3.

Du skal bistå Selskabet med at opnå eller forsøge at opnå godtgørelse eller bidrag fra tredjemand eller andre forsikringsselskaber ved at tilvejebringe alle nødvendige detailoplysninger og udfylde formularer.


Artikel 10.    Generelle undtagelser – ophævelse af retten til godtgørelse

Ud over de specifikke undtagelser i hver kategori omfatter den angivne dækning i alle forsikringens kategorier ikke:

10.1.

Direkte eller indirekte skade som følge af krigshandlinger, herunder væbnede konflikter, borgerkrig, oprør, indre uro, opstande og mytteri. Hvis den forsikrede under ovennævnte begivenheder påføres en skade, der slet ikke har nogen forbindelse til sådanne begivenheder, skal Selskabet kun udbetale godtgørelse, hvis den forsikrede kan bevise, at skaden retteligt ikke havde nogen forbindelse til sådanne begivenheder.

10.2.

Skade som direkte eller indirekte er forbundet med eller forårsaget af den forsikredes deltagelse i eller bevidste overværelse af en flykapring, strejke eller terrorhandling.

10.3.

Skade som direkte eller indirekte er forbundet med en beslaglæggelse og/eller konfiskation.

10.4.

Skade som er en direkte eller indirekte følge af epidemier og pandemier.

10.5.

Skade som er forårsaget af, opstået under eller hidrørende fra atomare reaktioner, uanset hvordan eller hvorfra reaktionen havde sit udspring.

10.6.

Skade som er forårsaget af deltagelse i eller foretagelse af en kriminel handling eller forsøg herpå.

10.7.

Skade som er opstået uden for det område, hvor forsikringen er gyldig, eller efter udløb af forsikringscertifikatets løbetid.

10.8.

Der foreligger ingen ret til godtgørelse, hvis sådanne omstændigheder var kendte eller eksisterede på tidspunktet for tegningen af forsikringen, så det med rimelighed kunne forventes, at udgifterne ville påløbe.

10.9.

Retten til betaling eller skadeserstatning med hensyn til det samlede krav bortfalder, hvis den forsikrede eller dennes successor(er) har afgivet ukorrekte data eller oplysninger.

10.10.

Retten til godtgørelse bortfalder kun for den del af et krav, for hvilket Selskabet ikke har modtaget de af dem krævede objekter og/eller dokumentation inden for 180 dage efter, at kravet blev gjort gældende.

10.11.

Forsætlig eller grov uagtsomhed udvist af den forsikrede eller den person, der har interesse i godtgørelsen.

10.12.

Deltagelse i ugerninger, skænderier, slagsmål, udfordringer, deltagelse i ekspeditioner.

10.13.

Indtagelse af alkohol, narkotika eller andre former for stimulanser, herunder bløde og hårde stoffer.

10.14.

Deltagelse i konkurrencer og forberedelser som f.eks. træning.

10.15.

Deltagelse i eller forberedelse til hastigheds-, rekord- og driftssikkerhedsforsøg med motorkøretøjer.


Artikel 11.    Forsikret for samme risiko i forskellige selskaber

Hvis der uden denne forsikringspolice kunne gøres krav gældende på en godtgørelse eller betaling i henhold til en anden forsikringspolice, lovgivning eller forskrift, uanset om denne er af en tidligere dato, skal nærværende forsikringspolice kun være gyldig som sidste udvej. I så fald skal kun den skade, der overstiger det beløb, der kunne gøres gældende andre steder, være berettiget til godtgørelse.


Article 12.    Betaling af godtgørelser

Selskabet skal udbetale godtgørelsen til den forsikrede, medmindre denne har meddelt Selskabet, at betaling skal foretages til en anden. Hvis den forsikrede er afgået ved døden, skal godtgørelser udbetales til de retmæssige arvinger.


Article 13.    Bortfald af rettigheder

Hvis den forsikrede eller dennes successor(er) indgiver et erstatningskrav til Selskabet, skal Selskabet reagere ved afvisning af kravet eller ved (at tilbyde) betaling til endelig afgørelse. Den forsikredes eller dennes successorers krav bortfalder 180 dage efter, at Selskabet har redegjort for sin stillingtagen (afvisning eller betaling), medmindre en uoverensstemmelse er blevet forelagt domstolene.


Artikel 14.    Opkrævning for uforsikrede tjenester og/eller udgifter

Hvis Selskabet har påtaget sig at betale en godtgørelse for omkostninger og/eller tjenester, som Selskabet eller en af dets agenter har pådraget sig/bevilget, og som ikke er omfattet af forsikringsdækningen, skal Selskabet være berettiget til at kræve betaling af udgifter, som det allerede har betalt, eller modregne dem i godtgørelser, der mangler at blive betalt. Den forsikrede hæfter solidarisk og er forpligtet til at betale kravet inden for 30 dage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af misligholdelse overdrages sagen til et inkassobureau.


Artikel 15.    Persondata

15.1.

De persondata, der er afgivet på begæringen om eller i forbindelse med ændring af en forsikringspolice, behandles af Selskabet med henblik på inddragelse i og udførelse af forsikringsaftaler og administration af deraf følgende relationer, der omfatter forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri og aktiviteter, der har til formål at udvide kundebasen.

15.2.

Behandling af persondata er styret af lovgivningen. Denne adfærdskodeks beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af data. Den fulde ordlyd af denne adfærdskodeks kan fås ved henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K. Tlf.nr.: 33 19 32 00, faxnr.: 33 19 32 18. E-mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.

15.3.

Efter ordre fra Selskabet sørger Falck TravelCare for behandling af krav, som måtte blive fremsat under denne forsikring for kategori I. Hvis Falck TravelCare finder det nødvendigt på baggrund af en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede.


Artikel 16.    Tvister

16.1.

Enhver form for tvist opstået på baggrund af denne forsikringsaftale skal forelægges den kompetente domstol, medmindre parterne opnår enighed om en anden måde at løse konflikten på.

16.2.

Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. Forespørgsler og klager skal først og fremmest forelægges den administrerende direktør for Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S. Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen af en klage, bør den forsikrede rette skriftlig henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK-1572 København V, Danmark.


KATEGORIBETINGELSER

Kategori I.    SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse

kategoribetingelser.


Artikel 1.    Forsikringens art og omfang

I tilfælde af skade refunderer Selskabet den forsikrede enhver selvrisiko, som opkræves af udlejeren (eller et andet forsikringsselskab). Forsikringen fungerer som en tillægsforsikring for udlejningskøretøjer.

1.1.

Forsikringen dækker den selvrisiko, som opkræves som følge af skade på eller tyveri af udlejningskøretøjet i udlejningsperioden. En heraf følgende selvrisiko er en forudsætning for godtgørelse.

1.2.

Hvis den forsikrede skade i henhold til Artikel 1.1 ikke overstiger selvrisikoen, betaler Selskabet skaden under forudsætning af, at den involverer en forsikringsbegivenhed.


Artikel 2.    DedSelvrisikouctible

I tilfælde af parkeringsskade gælder den selvrisiko, som er anført på dækningoversigten.


Artikel 3.    Særlige forpligtelser i tilfælde af skade

I tilfælde af skade på udlejningskøretøjet forårsaget af udefra kommende årsager eller tyveri af dette skal den forsikrede straks anmelde begivenheden til det lokale politi. Hvis det ikke er muligt at foretage en sådan anmeldelse, skal den forsikrede anmelde begivenheden så hurtigt som muligt. Den forsikrede skal fremsende en meddelelse om denne anmeldelse til Selskabet.


Artikel 4.    Særlig undtagelser

Dækningen omfatter ikke følgende:

4.1.

Skade på køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg.

4.2.

Skade på taxier og skolevogne.

4.3.

Skade i forbindelse med hvilken forsikringen ikke kræver en selvrisiko.

4.4.

Skade forbundet med aftalebrud med hensyn til biludlejeren.

4.5.

Damage occurring on roads that are not public or not official.

4.6.

Skade på campingvogne eller andre påhængsvogne.

4.7.

Tab af nøgler

4.8.

Tyveri af genstand(e) eller skade på genstand(e) som følge af tyveri eller forsøg på tyveri

4.9.

Skade på køretøjets interiør

4.10.

Mekanisk fejl på det forsikrede køretøj og tilhørende udgifter

4.11.

MPåfyldning af forkert brændstof

4.12.

Generel slitage


Artikel 5.    Forsigtighedsklausul

Følgende tilfælde er ikke berettiget til godtgørelse:

Normal forsigtighed:

Hvis den forsikrede (eller den person, som yder assistance til den forsikrede) ikke har udvist almindelig forsigtighed for at undgå skade på udlejningskøretøjet. Derudover skal den forsikrede altid kontrollere udlejningskøretøjet ved modtagelse for at sikre, at der ikke er nogen skader.