ALGEMENE VOORWAARDEN


MAE-ALG11

INHOUD

Artikel 1.

Begripsomsch rijvingen.

1

Artikel 2.

Grondslag

1

Artikel 3.

Geldigheid m et betrekking tot verzekerden

1

Artikel 4.

Hulp van de A larmcentrale

1

Artikel 5.

Algemene verplichtingen in geval van schade

1

Artikel 6.

Termijn waarb innen schade gemeld moet worden

2

Artikel 7.

Algemene uit sluitingen – Verval va n recht op vergoeding/uitkering

2

Artikel 8.

Terrorismerisico

2

Artikel 9.

Vliegrisico

2

Artikel 10.

Meer dan één verzekering voor he tzelfde risico

2

Artikel 11.

Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten

2

Artikel 12.

Betaling van d e vergoedingen

2

Artikel 13.

Verval van re chten

2

Artikel 14.

Terugvorderin g van niet-verzekerde diensten en/of kosten

2

Artikel 15.

Persoonsgeg evens

2

Artikel 16.

Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht

2

Artikel 17.

Geschillen

2

Artikel 1.    Begripsomschrijvingen.

In de voorwaarden van de Maatschappij wordt verstaan onder:

 

Maatschappij

 

:

AGA Internatio nal SA, tevens handelend onder de naam Allianz Global Assistance en kantoorhoudend aan de Poeldijkstr aat 4, 1059 VM te Amsterdam.

Alarmcentrale

:

Alarmcentrale

 

 

Verzekeringnemer

:

degene, die de verzekeringsoveree nkomst met de Maatschappij is aangegaan.

Verzekerde

 

:

de op het verzekeringsbewijs als zodanig vermelde persoon.

Partner

 

:

echtgenoot/echtgenote van verzeke rde of degene met wie verzekerde du urzaam samenwoont (tenminste 1 jaar teruggerekend vanaf het moment d at de reis aanvangt).

Inwonen de kinderen

:

inwonende kind eren tot 27 jaar van verzekerde, waaronder wor dt verstaan:

 

 

ƒ

 1. minderjarige kinderen (w aaronder pleeg- en stiefkinder en);
 2. meerderjarige inwonende ongehuwde kinderen (waarond er pleeg- en stiefkinderen);
 3. meerderjarige, i.v.m. studie uitwonende, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen).

Gezinsle den

 

:

partner en/of i nwonende kinderen van verzekerde.

Familieleden 1e graad

:

partner, (schoo n)ouders, (schoon)k inderen, alsmede pleeg- en/of sti efouders en –kindere n.

Familiel eden 2e graad

:

broers, zwager s, (schoon)zusters, p leeg- en/of stiefbroers en -zusters, gro otouders en kleinkinderen.

Reisgenoot

 

:

een met verzekerde samenreizend persoon.

Wintersport

 

:

elke van sneeuw en/of ijs afhankelijke sport.

"Bijzondere wintersporten”:

wintersporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronder ijsklimmen, skeleton, bobslederijden, ijshockey, speedskiën, speedraces, skijöring, skispringen, skivliegen, figuurspringen bij freestyle-skië n, ski-alpinisme, paraskiën en heliskiën.

Onderwatersport

:

alle vormen van duiksport , waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:

"Re creatief duiken"

:

beoefening van onderwatersport binnen de zogenaam de recreatieve limieten (waaronder in ieder geval wordt begrepen een dieptelimiet van 40 meter).

"Technisch duiken"

:

beoefening van onderwatersport buiten de zogenaamde recreatieve limieten c.q die meer risico met zich meebrengt recreatief duiken, dan waaronder decompressie-, grot- en wrakduiken.

Bijzondere sporten

:

overige sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronder jagen, bergbeklimmen, klettern , abseilen, speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralightvliegen en zweefvliegen.

Privéreizen

 

:

reizen en/of verblijf met een recreatief karakter en die geen verband houden met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of andere werkzaamheden van verzekerde.

Zakenreizen

 

:

reizen en/of verblijf die verband houden met beroep, bedrijf functie, studie, stage of andere werkzaamheden van verzekerde.

Bovenstaande begrip pen worden in de vo orwaarden vetgedru kt weergegeven.


Artikel 2.     Grondslag

2.1.De Maatschappij ve rleent uitsluitend dekkng voor de afgeslo ten verzekering(en) en/of rubrieken indien dit blijkt uit het verzekeringsbewijs en/of h et dekkingsoverzicht. De dekkingen gelden tot maximaal de bedragen zoals die in de bijzondere voorwaarden het dekkingsoverzicht worden vermeld met inachtneming van de eventueel daarbij vermelde maximale periode, voor maximaal het vermelde aantal personen en tot maximaal de vermelde klasse.

2.2.Er zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekerden op het verzekeringsbewijs st aan. Een verzekering geldt alleen voor d egene op wiens naa m ze staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdraagb aar. Wat specifiek vo or de e ne verzekerde is bepaald, geldt ni et voor de andere verzekerde, tenzij dat u itdrukkelijk vermeld is.

2.3.Het aanvraagformulier met de daarin door verzekeringnemer of verzeker de gedane, al dan niet eigenhandig geschrev en mededelingen, a lsmede eventuele schriftelijke gegevens, daarbij afzonderlijk door verzekeringnemer o f verzekerde verstrekt, maken onderdeel uit v an de afgesloten verzekering(en) en wo rden geacht één ge heel uit te maken met het verzekeringsbewijs.

2.4.De Maatschappij is geen vergoeding van kosten ve rschuldigd en is bevoegd de afgesloten verzekering(en) zonder inachtneming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te be ëindigen, indien het aanvraagformulier en de mededelingen, dan wel de afzonderlijke gegevens in strijd met de waarhei d waren, of omstandighede n verzwegen werden, die van dien aard zijn, dat de verz ekering(en) niet, of niet onder dezelfde v oorwaarden zou(den) zijn gesloten, indien de Maatschappij d aarvan kennis had g edragen.

2.5.De Maatschappij behoudt zich het recht voor om betaalde vergoedingen (geheel of gedeeltelijk) te verhalen op derden. Het gaat hier bij o.a. om kosten waarvoor verzekerde oo op grond van een andere verzekering, wet of voorziening recht heeft op vergoeding.

2.6.Naast deze Algemene Voorwaar den zijn op de afgesloten verzekerin g(en) van toepassing de Bijzondere Voorwaarden. Bij strijdigheid van de voorwaarde n gaan de Bijzondere Voor waarden voor deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3.      Geldigheid met betrekk ing tot verzekerden

3.1.De Maatschappij verzekert alleen personen die tijde ns de geldigheidsdu ur van de afgesloten verzekering(en) ingeschreven staan in een Nederlands bevolkin gsregister, en daadwerkelijk in Nederland woon achtig zijn.

3.2.De afgesloten v erzekering(en) is (zijn) niet geldig als d e Maatschappij verzekerde al eens heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval betaalt de Maatschappij d e eventueel al betaa lde premie terug zo dra verzekerde hier om vraagt.

Artikel 4.      Hulp van de Alarmcentrale

4.1.In geval van ee n onder een afgesloten reisverzekering verzekerde gebeur tenis heeft verzekerde recht op hulp van de Alarmcentrale. Deze hulp bestaat onder andere uit:

a.   de organisatie van het (medische no odzakelijke) vervoer ;

b.   het verzorgen van de noodzakelijke (medische) begeleid ing tijdens de (terug)reis;

c.   het geven van adviezen en alle hulp, die de Alarmcentrale nuttig en noodzakelijk vindt.

4.2.De Alarmcentr ale verleent haar diensten:

a.   binnen redelijke termijnen, in goed o verleg met verzeke de of diens zaakwa arnemers;

b.   voor zover ov erheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dit niet onmogelijk maken.

4.3.De Alarmcentrale zal zich inspann en en die acties ondernemen die in redelijkheid van haar verlangd mogen worden om gemaakte afs praken na te ko men. Voor verbintenissen die door verzekerd e zelf worden aang egaan, met name in het geval van het huren van een vervangend vervoermiddel, rus t de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de uit die verbintenissen voortvloeiende verplich tingen bij verzekerde.

4.4.Indien kosten die uit de hulpverle ning voortvloeien n iet onder de dekking van de afgesloten verzekering vallen, heeft de Alarmcentrale het recht de nodige financiële garanties te verlangen.

4.5.De Alarmcentrale is, behalve voor eigen fouten en tekortkomingen, niet aa nsprakelijk voor schade di e het gevolg is van fouten of tekortkom ingen van derden d ie voor de hulpverlening zijn ingeschakeld. D it beperkt de eigen aansprakelijkheid van deze derden niet.

Artikel 5.      Algemene verplichtingen in geval van schade

In geval van schade mo et(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgen de(n) het volgende doen:

5.1.Het schadeform ulier volledig en naar waarheid invullen, ondertekenen en samen met het verzekerin gsbewijs opsturen naar de Maatscha ppij. Het schadef ormulier is verkrijgbaar bij de agent waar de verzekering is afgeslot en of via www.allianz-assistance.nl.

5.2.Al het mogelijk e om de schade te beperken, alle aan wijzingen opvolgen v an en alle medewerking verlenen aan de Maatschappij en de Alarmcentrale en verder niets doen dat de belangen van de Maat schappij en die van de Alarmcentrale zou kunnen schaden.

5.3.Alle aansprake n op vergoeding/ uitkering (tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding/uitk ering) overdragen a an de Maatschapp ij. Dit is alleen nodig als de Maatschappij niet door betaling van de vergoedin /uitkering in de re chten van verzekerde is getreden. Verzekerde moet alle bewij sstukken van boven genoemde aanspraken aan de Maatschappij overleggen.

5.4.Om onder een afgesloten reisverze kering gemaakte ko ten vergoed te krijgen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk van de Maatschappij en/of de Alarmcentrale vooraf toestemming te krijgen voor het mak en van deze kosten. Het gaat hierbij o.a. om:

 1. ƒvervoer per ambulance, taxi, ambulance-vliegtuig of een ander, niet openbaar vervoermiddel;
 2. het uitvallen en/of huren van een vervoermiddel;
 3. extra terugreiskosten naar Nederland;
 4. vervangend verblijf;
 5. een ernstig ongeval;
 6. ziekenhuisopname langer dan 24 uur;
 7. overlijden.

In deze gevallen moet direct de Al armcentrale gebeld worden, onder opg ave van de verzekeringsgegevens.

5.5.Verzekerde moet aan de Maatsch appij overleggen de originele rekeningen inzake de medische kosten, de kosten van autohuur, de vervoer- en transportkosten en de extra reis- en/of verblijfkosten, de originele rekeningen van de b uitenlandse begrafenisonderneming en alle andere papieren waarover de Maatschappij wenst te beschikken.

5.6.Verzekerde mo et zijn uiterste best doen van de vervo ersonderneming geld terug te krijgen voor zijn niet gebruikte b iljetten. Verder mo et hij de Maatsch appij met bewijsstukken k unnen aantonen dat de gemaakte extr a terugreis- en/of verblijfkosten noodzakelijk waren. Zulke bewijs stukken zijn bijvoor beeld de rouwcirc ulaire, een ondertekende verklaring van de in het buitenland behandelend arts of , wanneer verzekerde bin nen Nederland reist, van de in Nederland behandelend arts.

Als verzekerde bovengenoemde verplichtingen niet nakomt zal de Maatschappij niet tot vergoeding/uitkering overgaan.

Artikel 6.      Termijn waarbinnen schade gemeld moet worden

Wanneer er iets gebeurt waarvoor men onder een afgesloten reisverzekering verzekerd is, moet deze gebeurtenis binnen de volgende termijn door verzekerde of diens rechtverkrijgende(n) bij de Maatschappij gemeld worden:

6.1.Als verzekerde overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon, fax of e-mail).

6.2.Als verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worden opgenomen: binnen 7 dagen na opname (schriftelijk (post , fax of e-mail) melden).

6.3.In alle andere gevallen: binnen 28 dagen na de eerste terugkeer in Nederland (schriftelijk (post, fax of e-mail) melden).

6.4.Als de schade niet op tijd bij de Maatschappij is aangemeld, keert de Maatschappij niet uit, tenzij verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen aantonen dat zij er in redelijkheid niets aan konden doen dat te laat werd gemeld. In ieder geval vervalt het recht op vergoeding/uitkering onherroepelijk, indien de schademelding niet binnen uiterlijk 180 dagen na de gebeurtenis door de Maatschappij is ontvangen.

Artikel 7.      Algemene uitsluitingen – Verval van recht op vergoeding/uitkering

7.1.Niet verzekerd is schade:

a.  die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´'s-Gravenhage is gedeponeerd. Wanneer verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, keert de Maatschappij slechts uit wanneer verzekerde kan bewijzen dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had;

b.  die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur;

c.  die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren;

d.  schade die direct of indirect verband houdt met een (mogelijke) uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waaronder:

-    door overheidsinstanties getroffen preventieve en/of restrictieve maatregelen, zoals reisbeperkingen en/of -verboden en het in quarantaine houden van verzekerde, diens gezinsleden en/of reisgenoten;

-    de kosten van medisch onderzoek en/of medische behandeling van verzekerde door of in opdracht van overheidsinstanties.

e.   veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;

f.    ten gevolge van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe.

7.2.Het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de reis zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat een beroep op de dekking onder de afgesloten verzekering redelijkerwijs te verwachten viel.

7.3.Het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van de gehele claim als door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt.

7.4.Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat gedeelte van de schadeclaim indien door de Maatschappij opgevraagde voorwerpen en/of bescheiden niet binnen 180 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen.

Verder biedt de Maatschappij geen dekking in de volgende gevallen c.q. voor de volgende kosten c.q. voor kosten die het gevolg zijn van:

7.5.Een ziekelijke of gebrekkige toestand van verzekerde voor of op het tijdstip van het ongeval, een bestaande geestelijke of lichamelijke afwijking of aandoening, zelfmoord of een poging daartoe.

7.6.Zwangerschap en alle daarmee verband houdende kosten, met uitzondering van de kosten die het gevolg zijn van complicaties.

7.7.Opzet, grove schuld of nalatigheid van verzekerde of van degene die bij de vergoeding/uitkering belang heeft.

7.8.Het deelnemen aan wandaden, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken, het deelnemen aan expedities.

7.9.Het gebruik van alcohol of andere verdovende of opwekkende middelen, waartoe ook soft- en harddrugs gerekend worden.

7.10.Het overtreden van de veiligheidsvoorschriften van (vervoer)bedrijven.

7.11.De kosten van abortus provocatus.

7.12.Indien verzekerde naar het buitenland is gegaan o.a. om zich daar medisch te laten behandelen.

7.13.Het tijdens de reis:

a.   deelnemen aan ballonvaarten en onderwatertochten per onderzeeër;

b.   beoefenen van de volgende sporten: boksen, worstelen, karate en andere gevechtssporten, jiu jitsu en rugby;

c.   deelnemen aan wedstrijden en de voorbereidingen daartoe, zoals training;

d.   deelnemen aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met motorrijtuigen of motorvaartuigen;

e.   gebruik maken van (plezier-)vaartuigen buiten de territoriale zee, of het buiten de binnenwateren gebruik maken van vaartuigen die niet geschikt zijn voor de zeevaart.

f.    gebruik maken van zeeschepen buiten de territoriale zee anders dan als passagier. Om verzekerd te zijn moet gereisd worden met zeeschepen die ingericht zijn voor personenvervoer, zoals cruiseschepen.

Artikel 8.      Terrorismerisico

Voor schade ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico”, is de vergoeding/uitkering beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Het Clausuleblad terrorismedekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 10 januari 2007 resp. 12 juni 2003 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 resp. 79/2003. Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl of op te vragen bij de Maatschappij. De uitsluiting volgens artikel 7.1.b blijft onverminderd van kracht.

Artikel 9.      Vliegrisico

Als verzekerde per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als bemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of parachutist. Om verzekerd te zijn moet gereisd worden met vliegtuigen van een erkende luchtvaartmaatschappij. Deze vliegtuigen moeten ingericht zijn voor personenvervoer en gebruik maken van erkende luchthavens.

Artikel 10.      Meer dan één verzekering voor hetzelfde risico

Als voor een verzekerde bij de Maatschappij meerdere reisverzekeringen zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste de volgende bedragen uitgekeerd krijgen:

REISBAGAGE


10.000,-

 •  Kostbaarheden

  1.500,-

 •  Foto-, film- en video-apparatuur

  5.000,-

 •  Computerapparatuur

  5.000,-

 •  Geld en reischeques

  1.500,-

  REISONGEVALLEN

   

   

  Uitkering bij overlijden:

   

   

 • 16 t/m 69 jaar
 • 125.000,-

 • door motor- en/of scooterrijden

  7.500,-

 • 0 t/m 15 jaar
 • 5.000,-

 • 70 jaar en ouder
 • 5.000,-

 • als gevolg van een wintersport- of onderwatersport-
 •  

   

      

  ongeval, 16 t/m 69 jaar

  50.000,-

 • als gevolg van een ongeval tijdens
 •  

   

     

  de beoefening van een bijzondere (winter)sport

  10.000,-

  Uitkering bij blijvende invaliditeit:

   

   

 • 0 t/m 69 jaar
 • 125.000,-

 • door motor- en/of scooterrijden

  100.000,-

 • 70 jaar en ouder
 • 5.000,-

 • als gevolg van eenwintersport- of onderwatersport-
 •  

   

   

  ongeval, 0 t/m 69 jaar

  100.000,-

 • als gevolg van een ongeval tijdens
 •  

   

   

  de beoefening van een bijzondere (winter)sport

  25.000,-

  Artikel 11.      Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten

  Indien onder de afgesloten verzekering dekking bestaat voor “extra reiskosten” en/of “extra verblijfkosten” geldt:

  11.1.Onder “verblijfkosten” wordt verstaan: de kosten van logies en maaltijden. Van de vergoeding voor extra verblijfkosten worden kosten die verzekerde onder normale omstandigheden ook gemaakt zou hebben voor noodzakelijke maaltijden, afgetrokken. Deze aftrek wordt gesteld op 20% van deze in redelijkheid gemaakte kosten.

  11.2.Met betrekking tot “extra reiskosten”: indien verzekerde bij het maken van deze kosten gebruik maakt van het privé-motorrijtuig wordt de vergoeding verleend die vermeld wordt op het dekkingsoverzicht van de afgesloten verzekering.

  Artikel 12.      Betaling van de vergoedingen

  De Maatschappij betaalt de vergoedingen aan verzekerde, tenzij hij de Maatschappij heeft laten weten dat deze aan iemand anders moeten worden betaald. Als verzekerde is overleden worden de vergoedingen aan de wettige erfgenamen betaald. Voor betaling van de uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, zie de rubrieksvoorwaarden Reisongevallen.

  Artikel 13.      Verval van rechten

  Als bij de Maatschappij door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) een vordering wordt ingediend, zal de Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter definitieve regeling of met een afwijzing. De vordering van verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) vervalt 180 dagen nadat de Maatschappij haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.

  Artikel 14.      Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten

  Indien de Maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door haar of door de Alarmcentrale gemaakt/verleend zijn en die niet onder de dekking van de afgesloten reisverzekering vallen (zoals met name de kosten van de buitenkist), dan heeft de Maatschappij het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Verzekerden zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij ingebreke blijven zal de Maatschappij tot incasso overgaan.

  Artikel 15.      Persoonsgegevens

  15.1.Bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  15.2.Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 94350, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338500).

  15.3.De Alarmcentrale verleent in opdracht van de Maatschappij directe hulp bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden. Indien de Alarmcentrale dit in het kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzekerde, bij diens familieleden, bij hulpverleners ter plaatse en/of bij de behandelend arts gegevens opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personen, alsmede aan de medisch adviseur van de Maatschappij, verstrekken. Het opvragen en verstrekken van medische gegevens geschiedt uitsluitend door, of in opdracht van de medisch adviseur van de Alarmcentrale.

  Artikel 16.      Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht

  16.1.De Maatschappij is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, met statutaire zetel in Parijs, Frankrijk.

  16.2.De Maatschappij is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000535 en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.

  16.3.Op alle bij de Maatschappij afgesloten verzekeringen is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 17. Geschillen

  Geschillen, die uit een verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om het conflict op te lossen. Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzekerde zich schriftelijk wenden tot de directie van de Maatschappij en/of:

  Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den HAAG, telefoonnummer 0900-3552248, www.kifid.nl.

  AGA International SA – Poeldijkstraat 4 - 1059 VM Amsterdam – Postbus 9444 - 1006 AK Amsterdam – Tel.: +31 (0)20 - 561 87 11 – Fax.: +31 (0)20 - 668 40 91
  Kvk Amsterdam nr. 33094603


  Bijzo ndere Voor waarden Eig en Risico V erzekering Autohuur


  P-CDW ER13

  Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de Algemene Voorwaarden of in deze voorwaarden nader omschreven.

   

  INHOUD

   

  Artikel 1.

  Bijzondere begripsomschrijvi ngen

  1

  Artikel 2.

  Doel en omvang

  1

  Artikel 3.

  Geldigheidsduur

  1

  Artikel 4.

  Het betalen of terugkrijgen va n premie

  1

  Artikel 5.

  Geldigheid naar afsluittermijn

  1

  Artikel 6.

  Geldigheidsgebied

  1

  Artikel 7.

  Verzekerd b edrag

  1

  Artikel 8.

  Verzekerde gebeurtenissen

  1

  Artikel 9.

  Bijzondere verplichtingen in g eval van schade

  1

  Artikel 10.

  Bijzondere uitsluitingen

  1

  Artikel 11.

  Samenloop van verzekeringen

  1

  Artikel 1.      Bijzonderebegripsoms chrijvingen

  In de voorwaarden van deze verzekering wordt verstaan onder:

   

   

  Verhuurder

  :

  het bedrijf dat het motorrijtuig verhuurt op basis van het huurcontract.

  Huurcntract

  :

  de huurovereenkomst tussen de verhuurder van het motorrijtuig en verzekerde, waarbij deze verzekering is afgesloten.

  Motorrijtuig

  :

  de personenauto waarop het huurcontract van vergoeding wordt verleend op grond van de bovenliggende “Bovenligggende toepassing is en waarvan het besturen volgens de wetgeving ter plaatse is toegestaan met een rijbewijs voor de categorie B of B/E en met een totaal belast gewicht tot 3.500 kg.

  Bovenligggende verzekering

  :

  de door verzekerde bij of via de verhuurder afgesloten verzekering die de schade aan of diefstal van het motorrijtuig dekt en waarop een eigen risico voor verzekerde van toepassing is dat door deze verzekering wordt gedekt of waarvoor (een gedeelte van) de borgsom wordt ingehouden.


  Bovenstaande begrippen worden in de voorwaarden vetgedrukt weergegeven

  Artikel 2.     Doel en omvang

  De Maatschappij waarborgt iedere verzekerde vergoeding als nader Wanneer aan bovengenoemde verplichtingen of de verplichtingen genoemd omschreven in artikel 8 tot ten hoogste het verzekerde bedrag in geval aan verzekerde bij schade aan het motorrijtuig een eigen risico in rekening wordt gebracht op grond van de bovenliggende verzekering of (een deel van) de borgsom wordt ingehouden. Het bestaan van een bovenliggende verzekering is een voorwaarde voor dekking onder deze verzekering.

  Artikel 3.      Geldigheidsduur

  3.1.De geldigheidsduur van de verzekering is g elijk aan de in het huurcontract genoemde huurte mijn, echter met een maximum van 31 dagen. De gel digheidsduur wordt tevens op h et verzekeringsb ewijs genoemd.

  3.2.Als de geldigheidsduur onvoorzien en buiten de wil van verzekerde wordt overschreden, blijft de verzekering van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van teruggave van het motorrijtuig aan de verhuurder, mits deze overschrijding met toestemming van de verhuurder is geschiedt.

  Artikel 4.     Het betalen of terugkrijg en van premie

  Verzekeringnemer of verzekerde moet de premie, kosten en assurantiebelasting betaald hebben binnen de door Maatschappij of de door haar aangestelde agent bepaalde termijn. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt het recht op dekking op deze verzekering; de plicht tot het betalen van premie, kosten en assurantiebelasting blijft bestaan. Zodra de geldigheidsduur van de verzekering is ingegaan bestaat er geen recht op teruggave van premie kosten en assurantiebelasting.

  Artikel 5.      Geldi gheid naar afsluittermijn

  De verzekering is alleen geldig als d eze binnen 24 uu r na het aangaa n van het hu rcontract is af gesloten (en in ieder geval vóór het in ontvangstne men van het motorrijtuig).

  Artikel 6.      Geldi gheidsgebied

  De verzekering is geldig voor huurcontracten over de gehele wereld, binnen het geb ied zoals dat in het huurcontract wordt vermeld.

  Artikel 7.      Verzekerd bedrag

  Het hoogst verzekerde bedrag is het eigen risico zoals dat op de bovenliggende verzekering van to epassing is of d borgsom, echte r met een maxi mum van € 3 000,- per verzeke ringsbewijs.

  Artikel 8.      Verzekerde gebeurt enissen

  Als verzekerde gebeurtenissen worde n beschouwd die gebeurtenissen die:

  8.1.onder de d ekking van de bovenliggende verzekering vall n en op grond daarv an leiden tot het bij verzekerde in rekening brenge n van een eigen risic o. Er wordt uit sluitend vergoeding verleend indien ook vergoeding wordt verleend op grond van de bovenliggende verzekering c.q. zou zijn verleend indien er geen sprake zou zijn geweest van een eigen risico.

  8.2.niet onder de dekking van de bovenliggende verzekering vallen en op grond daarv an leiden tot het bij verzekerde inhouden van (een deel van) de borgsom .

  Artikel 9.      Bijzon dere verplichtingen in geval van schade

  In geval van schade moet(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n):

  9.1.aan de Maatschappij het recht op uitkering bewijzen door middel van het overleg gen van verklaringen en alle andere bewijsstu kken en inlichtingen die de Maatschappij noodzakelijk acht.

  9.2.aan de Maatschappij het originele huurcontract overleggen.

  9.3.aan de Maatschappij bewijsstukken overle gen waaruit blijkt dat op grond van de bovenliggende verzekering dekking bestond en een eigen risico in rekening is gebracht.

  Wanneer aan bove ngenoemde verplichtingen of de verplichtingen genoemd in de Algemene Voorwaarden niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt het recht op vergoeding.

  Artikel 10.      Bijzon dere uitsluitingen

  De verzekering bied geen dekking voor:

  10.1.schade waarop op grond van de bovenliggende verzekering geen eigen risico van toepassing is

  10.2.schade ontstaan terwijl het motorrijtuig gebruikt werd op ee n manier die volgens het huurcontract niet is toegestaan.

  10.3.schade ontstaan terwijl het motorrijtuig bestuurd werd door een persoon die niet vermeld staat op het huurcontract.

  10.4.schade wa arop een uitsluiti genoemd in de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

  10.5.andere schade dan schade voortvloeiend uit het in rekening brengen van een eigen risico op grond van de bovenliggende verzekering of inhouding van (een deel van) de borgsom.

  Artikel 11.      Samenloop van verz ekeringen

  Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend de schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden.